prienusportas.lt logo

Prienų KKSC

Prienų KKSC

Sporto salės taisyklės

Prienų KKSC

Sporto salės taisyklės

Treniruoklių salė
Treniruokitės ir lavinkite savo kūną su moderniais treniruokliais mūsų treniruoklių salėje!
DAUGIAU
Orientavimosi sportas
sportininkai naudodamiesi žemėlapiu ir kompasu turi kuo greičiau pasiekti žemėlapyje pažymėtus ir vietovėje esančius kontrolinius punktus (KP)
DAUGIAU
Prienų rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centras
APIE MUS
Previous slide
Next slide

Sporto salės taisyklės

Dalinkis:

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO SPORTO SALIŲ NAUDOJIMOSI TVARKOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visi asmenys, kurie naudojasi Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro sporto salėmis, privalo susipažinti su Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro naudojimosi sporto salėmis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) ir jų laikytis.
2. Sporto salės gali būti nuomojami fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau Salės naudotojas), kurie neprieštarauja Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro sporto (toliau – Centras) laisvu laiku nuo Centro nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimo ir suplanuotų veiklų.
3. Juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, pageidaujantys išsinuomoti patalpas (toliau Nuomininkas), pateikia Centro direktoriui (toliau – Nuomotojas) prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, jo asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, nuomos tikslas, pageidaujamas valandų skaičius per dieną ar savaitę patalpų nuomai, laikas, kontaktiniai duomenys.
4. Suderinus laiką ir užsiėmimų grafiką, Nuomotojas su Nuomininku pasirašo patalpų nuomos sutartį. Sutartyje turi būti nurodyta informacija apie nuomojamą turtą (turto pavadinimas, adresas, kiti turto identifikavimo duomenys), naudojimo paskirtis, nuompinigių teikiamų paslaugų įkainiai ir (ar) nuomos mokesčio dydis.
5. Centras pasilieka teisę keisti sporto salių užimtumo laiką, atsižvelgdama į švenčių ir poilsio dienas, techninius gedimus ir kt. Salių užimtumo laikas nurodomas Centro internetiniame puslapyje www.prienusportas.lt.
6. Teikiamų paslaugų įkainiai skelbiami Centro internetiniame puslapyje, taip pat informaciją suteikia Centro administracija.

II SKYRIUS
SALIŲ NAUDOJIMO TVARKA

7. Už mokinių elgesį ir tvarką sporto salėse atsako treneriai.
8. Salių naudotojai įleidžiami į sporto salę pagal Centro sudarytą ir suderintą grafiką.
9. Nuomininkams draudžiama:
9.1. subnuomoti sporto salių patalpas ar/ir kitaip leisti jomis naudotis kitiems asmenims;
9.2. sporto salių patalpose būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų, vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti.
10. Sporto salių patalpose privaloma avėti tik švarią sportinę avalynę.
11. Mokiniai įleidžiama tik su treneriais.
12. Sporto salės patalpose turi būti tik ta įranga bei inventorius, kurie reikalingi užsiėmimams.
13. Draudžiama įsinešti pašalinius daiktus ir išsinešti inventorių ar naudotis sugadinta
įranga. Pastebėjus sugadintą įrangą informuoti Centro administraciją ir ja nesinaudoti.
14. Po užsiėmimų treneriai, Nuomininkai privalo sutvarkyti inventorių sporto salių patalpose ir palikti patalpas tvarkingas.
15. Sporto salių patalpose vaikams griežtai draudžiama bėgioti, laipioti, triukšmauti ar kitaip trukdyti sportuojantiems.
16. Sporto salių patalpose atsitikus, įvykus nelaimingam atsitikimui už vaikus (iki 18 metų) atsako treneriai ar/ir tėvai, o Nuomininkai ir kiti asmenys už save ir savo vaikus atsako patys.
17. Sporto salių patalpose griežtai draudžiama laikyti, prekiauti ir naudoti steroidinius ar kitus medikamentinius preparatus, stimuliatorius, vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti.
18. Už sporto salių patalpų inventoriaus ar kito turto sugadinimą, sulaužymą, sunaikinimą, vagystę ar kitokį poelgį atsako treneris, Nuomininkas ar kitas asmuo. Jeigu tai įvyko minėtų asmenų užsiėmimo metu privalo atlyginti padarytą materialinę žalą. Mokiniui sąmoningai sugadinus inventorių, žalą Centrui pagal rinkos kainą turi atlyginti mokinio tėvai.
19. Sutartis gali būti nutraukta, jeigu Nuomininkai ir kiti asmenys nesilaiko sporto salių vidaus tvarkos taisyklių.
20. Sporto salių patalpose vykstant treniruotėms bei varžyboms, rengėjai privalo užtikrinti viešosios tvarkos, sporto salių patalpų ir inventoriaus saugumą, gaisrinę saugą. Prieš varžybas ir joms pasibaigus apžiūrėti patalpas, naudotą įrangą, esant gedimams informuoti Centro administraciją.
21. Centras neatsako už sporto salėse paliktų asmeninių daiktų dingimą, praradimą.
22. Fotografuoti ir filmuoti, kabinti reklaminius plakatus Centre, jos teritorijoje, sporto salėse galima tik gavus Centro direktoriaus leidimą.

III SKYRIUS
RENGINIŲ, VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKA

23. Renginius ir varžybas leidžiama rengti tik pagal suderintą ir patvirtintą Centro sporto salių užimtumo grafiką.
24. Renginių ir varžybų metu už tvarką sporto salėse atsako Salės naudotojas

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

25. Centras turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę Centro bendruomenei, kitiems Naudotojams.
26. Centro darbuotojai turi teisę pareikalauti Naudotojų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi sporto salėmis bei palikti sporto salių patalpas.
27. Už šių taisyklių pažeidimą atsakoma asmeniškai drausmine arba administracine tvarka.

Sporto salės taisyklės

Dalinkis:

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO SPORTO SALIŲ NAUDOJIMOSI TVARKOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visi asmenys, kurie naudojasi Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro sporto salėmis, privalo susipažinti su Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro naudojimosi sporto salėmis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) ir jų laikytis.
2. Sporto salės gali būti nuomojami fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau Salės naudotojas), kurie neprieštarauja Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro sporto (toliau – Centras) laisvu laiku nuo Centro nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimo ir suplanuotų veiklų.
3. Juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, pageidaujantys išsinuomoti patalpas (toliau Nuomininkas), pateikia Centro direktoriui (toliau – Nuomotojas) prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, jo asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, nuomos tikslas, pageidaujamas valandų skaičius per dieną ar savaitę patalpų nuomai, laikas, kontaktiniai duomenys.
4. Suderinus laiką ir užsiėmimų grafiką, Nuomotojas su Nuomininku pasirašo patalpų nuomos sutartį. Sutartyje turi būti nurodyta informacija apie nuomojamą turtą (turto pavadinimas, adresas, kiti turto identifikavimo duomenys), naudojimo paskirtis, nuompinigių teikiamų paslaugų įkainiai ir (ar) nuomos mokesčio dydis.
5. Centras pasilieka teisę keisti sporto salių užimtumo laiką, atsižvelgdama į švenčių ir poilsio dienas, techninius gedimus ir kt. Salių užimtumo laikas nurodomas Centro internetiniame puslapyje www.prienusportas.lt.
6. Teikiamų paslaugų įkainiai skelbiami Centro internetiniame puslapyje, taip pat informaciją suteikia Centro administracija.

II SKYRIUS
SALIŲ NAUDOJIMO TVARKA

7. Už mokinių elgesį ir tvarką sporto salėse atsako treneriai.
8. Salių naudotojai įleidžiami į sporto salę pagal Centro sudarytą ir suderintą grafiką.
9. Nuomininkams draudžiama:
9.1. subnuomoti sporto salių patalpas ar/ir kitaip leisti jomis naudotis kitiems asmenims;
9.2. sporto salių patalpose būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų, vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti.
10. Sporto salių patalpose privaloma avėti tik švarią sportinę avalynę.
11. Mokiniai įleidžiama tik su treneriais.
12. Sporto salės patalpose turi būti tik ta įranga bei inventorius, kurie reikalingi užsiėmimams.
13. Draudžiama įsinešti pašalinius daiktus ir išsinešti inventorių ar naudotis sugadinta
įranga. Pastebėjus sugadintą įrangą informuoti Centro administraciją ir ja nesinaudoti.
14. Po užsiėmimų treneriai, Nuomininkai privalo sutvarkyti inventorių sporto salių patalpose ir palikti patalpas tvarkingas.
15. Sporto salių patalpose vaikams griežtai draudžiama bėgioti, laipioti, triukšmauti ar kitaip trukdyti sportuojantiems.
16. Sporto salių patalpose atsitikus, įvykus nelaimingam atsitikimui už vaikus (iki 18 metų) atsako treneriai ar/ir tėvai, o Nuomininkai ir kiti asmenys už save ir savo vaikus atsako patys.
17. Sporto salių patalpose griežtai draudžiama laikyti, prekiauti ir naudoti steroidinius ar kitus medikamentinius preparatus, stimuliatorius, vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti.
18. Už sporto salių patalpų inventoriaus ar kito turto sugadinimą, sulaužymą, sunaikinimą, vagystę ar kitokį poelgį atsako treneris, Nuomininkas ar kitas asmuo. Jeigu tai įvyko minėtų asmenų užsiėmimo metu privalo atlyginti padarytą materialinę žalą. Mokiniui sąmoningai sugadinus inventorių, žalą Centrui pagal rinkos kainą turi atlyginti mokinio tėvai.
19. Sutartis gali būti nutraukta, jeigu Nuomininkai ir kiti asmenys nesilaiko sporto salių vidaus tvarkos taisyklių.
20. Sporto salių patalpose vykstant treniruotėms bei varžyboms, rengėjai privalo užtikrinti viešosios tvarkos, sporto salių patalpų ir inventoriaus saugumą, gaisrinę saugą. Prieš varžybas ir joms pasibaigus apžiūrėti patalpas, naudotą įrangą, esant gedimams informuoti Centro administraciją.
21. Centras neatsako už sporto salėse paliktų asmeninių daiktų dingimą, praradimą.
22. Fotografuoti ir filmuoti, kabinti reklaminius plakatus Centre, jos teritorijoje, sporto salėse galima tik gavus Centro direktoriaus leidimą.

III SKYRIUS
RENGINIŲ, VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKA

23. Renginius ir varžybas leidžiama rengti tik pagal suderintą ir patvirtintą Centro sporto salių užimtumo grafiką.
24. Renginių ir varžybų metu už tvarką sporto salėse atsako Salės naudotojas

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

25. Centras turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę Centro bendruomenei, kitiems Naudotojams.
26. Centro darbuotojai turi teisę pareikalauti Naudotojų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi sporto salėmis bei palikti sporto salių patalpas.
27. Už šių taisyklių pažeidimą atsakoma asmeniškai drausmine arba administracine tvarka.

Skip to content