Nuostatai

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO NUOSTATAI

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, Centro teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę ir Centro veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Centro pavadinimas – Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190203567.
 3. Centras įsteigtas 1967 m. rugsėjo 1 dieną.
 4. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Centro priklausomybė – savivaldybės įstaiga.
 6. Centro savininkas – Prienų rajono savivaldybė, kodas 111107225, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Prienų rajono savivaldybės taryba:

6.1 tvirtina Centro nuostatus;
6.2 priima į pareigas ir iš jų atleidžia Centro direktorių;
6.3 priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo;
6.4 priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo ar likvidavimo;
6.5 tvirtina didžiausią leistiną pareigybių skaičių;
6.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
6.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Centro nuostatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Centro buveinė – Birutės g. 7, LT-59139 Prienai.
 2. Centro grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla.
 3. Centro paskirtis – vaikų ir suaugusiųjų sportinis ugdymas.
 4. Mokymo kalba – lietuvių.
 5. Pagrindinės mokymo formos yra šios: teorinės paskaitos, praktinės mokomosios pratybos vietos sporto bazėse ir sporto stovyklose, dalyvavimas sporto varžybose. Taip pat gali būti organizuojami seminarai, disputai, ekskursijos, kontroliniai normų patikrinimai.
 6. Centre vykdomos programos – formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programos.
 7. Centras yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Jis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymais, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis, Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 8. Centras yra paramos gavėjas.

 

CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Centro veiklos sritis – švietimas.
 2. Pagrindinė Centro švietimo veiklos rūšis – sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51.
 3. Kitos švietimo veiklos rūšys:

17.1. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;
17.2. sportinė veikla, kodas 93.1;
17.3. kita sportinė veikla, kodas 93.19;
17.3. pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2;
17.4. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.

 1. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

18.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
18.2.  nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
18.3. kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, kodas 79.90;
18.4. sporto įrangos nuoma, poklasis 77.21.40.

 1. Centras gali užsiimti ir kita veikla, kuri neprieštarauja įstatymams, šiems nuostatams ir įstaigos veiklos tikslams.
 2. Jei veiklai, numatytai Centro nuostatuose, reikalinga licencija (leidimas), tai tokią licenciją (leidimą) Centras privalo turėti.
 3. Centro tikslai – kūno kultūros ir sporto plėtojimas rajone, sportinio meistriškumo siekimas, vaikų ir jaunimo saviraiškos poreikių tenkinimas, suaugusiųjų ir vaikų sveikatingumo bei sportinės veiklos ir teikiamų paslaugų plėtojimas.
 4. Centro uždaviniai:

22.1. per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, ruošti sportininkus, galinčius deramai atstovauti rajonui, mūsų šaliai;
22.2. rengti mokinių, jaunimo ir visos savivaldybės bendruomenės sporto renginius, varžybas, sporto šventes;
22.3. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo ir sportavimo aplinką.

 1. Vykdydamas jam pavestus uždavinius, Centras:

23.1. vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro, Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus patvirtintomis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis, atsižvelgdamas į Centro ir vietos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
23.2. rengia ir vykdo neformaliojo vaikų švietimo programas;
23.3. bendradarbiauja su savivaldybės, šalies ir užsienio sporto organizacijomis, sporto šakų federacijomis;
23.4. jungiasi į sporto organizacijas, asociacijas, kitus su sportu susijusius juridinius vienetus;
23.5.  kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;
23.6. organizuoja mokinių vežimą, nuvykimą į sporto pratybas, renginius, varžybas, stovyklas;
23.7. viešai skelbia informaciją apie Centro veiklą;
23.8. teikia Savivaldybės tarybai, merui siūlymus dėl kūno kultūros ir sporto plėtojimo, žmonių sveikatingumo gerinimo savivaldybėje;
23.9. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas. 

 

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Centras turi teisę:

24.1. teikti Prienų rajono savivaldybės tarybai siūlymus dėl Centro nuostatų pakeitimų bei didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo;
24.2. keisti plėtojamų sporto šakų profilį;
24.3. nustatyta tvarka gauti lėšų iš savivaldybės ar valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių;
24.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
24.5. perduoti didesnio meistriškumo sportininką į kitą sporto mokymo organizaciją ar klubą;
24.6. rengti ir siūlyti įgyvendinti parengtas individualias programas, projektus, pasirinkti veiklos būdus ir formas, mokymo metodus;
24.7. kurti naujus ugdymo(si) modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;
24.8. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
24.9. inicijuoti ir vykdyti šalies bei tarptautinius neformalaus švietimo projektus, organizuoti vaikų vasaros sportinio ugdymo stovyklas, rengti ir įgyvendinti neformalaus švietimo programas;
24.10. gauti informacinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą;
24.11. gauti ir teikti informaciją Centro veiklos klausimais Prienų rajono savivaldybės administracijai, tarybai bei švietimo įstaigoms, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
24.12. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu savivaldybės turtu ir lėšomis, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

24.13. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. Centro pareigos:

25.1. turėti reikiamą materialinę-techninę bazę;
25.2. sudaryti Centro treneriams tinkamas profesinio tobulinimosi sąlygas;
25.3. sudaryti sportininkams saugaus sportavimo sąlygas;
25.4. teikti informaciją visuomenei apie Centro veiklą;
25.5. turėti specialiosios paskirties dokumentaciją:
25.5.1. trenerių-sporto mokytojų tarifikaciją;
25.5.2. treniruočių tvarkaraščius;
25.5.3. grupių žurnalus;
25.5.4. treniruojamų asmenų prašymus ir asmens korteles;
25.5.5. varžybų kalendorinius grafikus;
25.5.6. varžybų protokolus;
25.5.7. kitos pareigos, kurias numato įvairūs Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 

CENTRO SPORTININKŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Centro sportininkas turi teisę:

26.1. dalyvauti Centro savivaldoje ir jo veikloje;
26.2. pereiti iš žemesnio sportininkų rengimo etapo į aukštesnį, jeigu įvykdo sporto šakos meistriškumo pakopų rodiklius;
26.3. naudotis Centro sporto baze, įrengimais, inventoriumi, sportine apranga,       avalyne ir kt.;
26.4. gauti maitinimą, atlyginimą už sportinius laimėjimus pagal Vyriausybės  patvirtintus dydžius ir tvarką;
26.5. ginti Centro, miesto, rajono ir šalies sportinę garbę, jeigu yra pakviestas į atitinkamas rinktines;

26.6. gauti paskatinimą už pasiektus sportinius rezultatus.

 1. Sportininko pareigos:

27.1. ginti Centro, miesto, rajono ir šalies sportinę garbę, jeigu yra pakviestas į atitinkamas rinktines;
27.2. nuolat ir stropiai sportuoti, lavinti gebėjimus, plėsti ir gilinti kultūrinius interesus;
27.3. laikytis Centro nuostatų, saugaus elgesio ir saugaus sportavimo taisyklių;
27.4. gerbti trenerius ir kitus Centro darbuotojus, bendramokslius;
27.5. tausoti Centro turtą;
27.6. reguliariai tikrintis sveikatą;
27.7. žinoti ir sąmoningai suvokti sporto varžybų taisykles;
27.8. laikytis garbingos sportinės kovos principų, nevartoti draudžiamų medikamentų ir preparatų (dopingo);
27.9. nevartoti narkotikų, alkoholio, rūkalų ir kitų sveikatai kenksmingų medžiagų;
27.10. sėkmingai derinti mokymąsi, sportavimą ir elgesį laisvalaikiu;
27.11. mokėti Lietuvos Respublikos himną.

 1. Sportininko atsakomybė:

28.1. sportininkas už šiurkščius ir nuolatinius Centro nuostatų ir darbo tvarkos taisyklių pažeidimus Centro trenerių tarybos nutarimu gali būti pašalintas iš Centro;
28.2. sportininkas už sugadintą, suniokotą Centro turtą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

CENTRO TRENERIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

Centro treneris turi teisę:

29.1. dirbti savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančias ir tinkamai aprūpintas darbo vietas;
29.2. teikti siūlymus mokymo ir kitais Centro veiklos gerinimo klausimais, pats pasirinkti ugdomosios veiklos organizavimo būdus, formas;
29.3. susipažinti su Centro veiklą reglamentuojančiais dokumentais, administracijos ir savivaldos organų nutarimais bei susirinkimų protokolais;
29.4. dalyvauti atestacijoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nustatyta tvarka;
29.5. gauti atlyginimą už darbą bei piniginius ir daiktinius prizus, moralines paskatas.

 1. Trenerio pareigos:

30.1. laikytis Centro nuostatų ir darbo tvarkos taisyklių;
30.2. vykdyti mokymo programą;
30.3. tobulinti savo profesinį meistriškumą;
30.4. nepažeisti profesinės ir pedagoginės etikos reikalavimų;
30.5. neleisti sportininkams, neturintiems gydytojo leidimo, lankyti pratybų;
30.6. organizuoti mokesčio už neformalųjį ugdymą surinkimą ir dokumentacijos sutvarkymą pagal nustatytą tvarką;
30.7. bendrauti su sportininko šeima bei bendrojo lavinimo, profesinės mokyklos mokytojais;
30.8. drausti sportininkams vartoti draudžiamuosius medikamentus (dopingą);
30.9. laikytis saugos darbe instrukcijų ir taisyklių.

 1. Centro treneris atsako už:

31.1. mokomojo sportinio darbo planavimą ir mokymo rezultatus;
31.2. jam pateiktas materialines vertybes;
31.3. sportininkų saugumą ir gyvybę per mokomąsias pratybas ir Centro organizuotus renginius, per sporto varžybas.

 1. Centro treneris privalo turėti:

32.1. aukštąjį kūno kultūros ir sporto išsilavinimą arba nustatyta tvarka išduotą kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą, suteikiantį teisę dirbti trenerio-sporto mokytojo darbą.
32.2. individualios veiklos programas;
32.3. metinius, ugdymo grupių pratybų planus;
32.4. sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

 

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 1. Centrui vadovauja direktorius, kurį atviro konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Prienų rajono savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais pretendentams.
 2. Direktorius pareigoms skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centro direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina Prienų rajono savivaldybės taryba ar jos įgaliotas asmuo.
 4. Direktorius pavaldus Prienų rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotam asmeniui. Direktorius atskaitingas Prienų rajono savivaldybės tarybai ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
 5. Centro direktoriaus funkcijos organizuojant ir koordinuojant įstaigos veiklą:

37.1. tvirtina Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
37.2. nustato pavaduotojų veiklos sritis, funkcijas, koordinuoja jų veiklą ir įpareigoja periodiškai atsiskaityti už nuveiktą darbą;
37.3. rengia darbuotojų pareigybių sąrašą, darbuotojų pareigybių aprašymus ir juos tvirtina;
37.4. vadovaudamasis teisės aktais priima ir atleidžia trenerius, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei aptarnaujantį personalą, sudaro darbo sutartis, darbuotojus skatina, skiria drausmines nuobaudas;
37.5. rengia Centro darbo tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir teikia jas Centro trenerių tarybai aprobuoti, jas tvirtina;
37.6. sudaro saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo ir ugdymosi sąlygas;
37.7. planuoja Centro veiklą, analizuoja ir vertina materialinius, intelektinius išteklius, veiklą;
37.8. leidžia įsakymus, prižiūri jų vykdymą;
37.9. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;
37.10. sudaro ir pasirašo Centro vardu sutartis ir aktus Centro funkcijoms atlikti;
37.11. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
37.12. užtikrina optimalų intelektualinių, materialinių, finansinių, informacinių išteklių naudojimą, darbų saugą;
37.13. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui, kvalifikacijos kėlimui;
37.14. organizuoja trenerių ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą ir atestaciją;
37.15. inicijuoja Centro savivaldos institucijų veiklą;
37.16. plėtoja bendradarbiavimą su sportininkų tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą sportininkui, treneriui ir Centrui teikiančiomis institucijomis, teritorinės policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, Centro rėmėjais, visuomene, Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriumi ir kitomis institucijomis;
37.17. atstovauja Centrui kitose institucijose arba įgalioja kitus asmenis;
37.18. nustatyta tvarka viešai informuoja apie Centre vykdomas neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, trenerių kvalifikaciją, Centro bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;
37.19. užtikrina ugdymo kokybę;
37.20. telkia Centro bendruomenę valstybinės švietimo, kūno kultūros ir sporto politikos įgyvendinimui, ilgalaikių ir trumpalaikių Centro veiklos programų vykdymui;
37.21. organizuoja ugdomąjį procesą, ugdymo planų rengimą ir jų įgyvendinimą;
37.22. valdo Centrui skirtus asignavimus, formuoja Centro veiklos valdymo ir apskaitos politiką, užtikrina finansų kontrolę, atsako už programų vykdymą, Centro biudžeto ir pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, tikslingą naudojimą, teisingos buhalterinės apskaitos organizavimą, teisingų įstaigos finansinių, statistinių ataskaitų rengimą ir pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
37.23. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba sportininkui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;
37.24. atlieka Centro steigėjo priskirtas funkcijas ir kitas teisės aktų numatytas funkcijas;
37.25. viešai skelbia Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus Centro tinklalapyje ir vietinėje spaudoje.

 1. Centro veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

38.1. direktoriaus patvirtintas Centro strateginis planas, kuriam pritaria Centro trenerių taryba, Prienų rajono savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;
38.2. direktoriaus patvirtintas Centro metinis veiklos planas, kuriam pritaria Centro trenerių taryba;
38.3. direktoriaus patvirtintas Centro ugdymo planas, kuris suderintas su Centro trenerių taryba ir Prienų rajono savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

 1. Direktorius teisės aktų nustatyta tvarka atsako už visą Centro veiklą: už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Centre, demokratinį Centro valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, Centro veiklos rezultatus, veiksmingą minimaliosios ar vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimą, ugdymo proceso organizavimą ir jo kokybę, administracinę, ūkinę ir finansinę veiklą, darbo ir priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, sportininkų saugumą, įstaigos turto apsaugą ir jo valdymą, finansų kontrolę, prekių, paslaugų ir darbų pirkimą vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitą su asignavimais susijusią veiklą. 

CENTRO SAVIVALDA

 1. Centro trenerių taryba:

40.1. kolegiali savivaldos institucija, kurią sudaro visi Centre dirbantys treneriai. Centro trenerių tarybai vadovauja Centro direktorius;
40.2. posėdžiai rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį;
40.3. svarsto Centro veiklos metinius planus, jų vykdymo eigą, kitus klausimus;
40.4. svarsto teorines ir praktines mokymo problemas;
40.5. priima nutarimus dėl sportininkų šalinimo iš Centro, sportininkų skatinimo ir kitais klausimais;
40.6. tvirtina Centro sportininkų elgesio taisykles;
40.7. svarsto Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatus;
40.8. Centro trenerių tarybos nutarimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 trenerių. Nutarimai priimami balsų dauguma.

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 1. Centrui vadovauja direktorius, skiriamas į šias pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro trenerius ir aptarnaujantį personalą į darbą priima ir atleidžia iš jo Centro direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Maksimalų pareigybių, finansuojamų Centro steigėjo, skaičių ir darbo užmokesčio fondą tvirtina Prienų rajono savivaldybės taryba.
 5. Centro direktorius ir darbuotojai tobulina kvalifikaciją nustatyta tvarka. Centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarką tvirtina direktorius.
 6. Centro vadovai ir treneriai atestuojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Kūno kultūros ir sporto departamento nustatyta tvarka.

SPORTININKŲ PRIĖMIMAS Į CENTRĄ

 1. Tėvai (globėjai), pageidaujantys mokyti vaikus Centre, jo direktoriui privalo pateikti prašymą ir vaiko sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
 2. Sportininkai priimami ir atleidžiami Centro direktoriaus įsakymu.

CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 1. Centras savivaldybės turtą valdo patikėjimo teiseLietuvos Respublikos ir kitų teisės aktų bei Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja paskirta žeme, valstybės ar savivaldybės pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.
 2. Centro lėšas sudaro:

50.1. lėšos iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto pagal Savivaldybės tarybos tiems metams patvirtintus asignavimus ir asignavimų valdytojo sudarytas ir patvirtintas išlaidų (programų) sąmatas;
50.2. valstybės biudžeto lėšos;
50.3. pajamos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka gautos už teikiamas paslaugas, pajamos, gautos iš vaikų tėvų (globėjų) už neformalųjį švietimą Centre;
50.4. Lietuvos ir užsienio piliečių, organizacijų, fondų ar privačių asmenų parama;
50.5. kitos, teisėtu būdu gautos pajamos.

 1. Paslaugų įkainius nustato Prienų rajono savivaldybės taryba.
 2. Centras savo ūkinę ir finansinę veiklą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės normatyviniais dokumentais.
 3. Išlaidų sąmatą sudaro asignavimų valdytojas, neviršydamas bendrųjų asignavimų darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti.
 4. Centras organizuoja iš biudžeto finansuojamų programų rengimą ir vykdymą, neviršydamas šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, iš jų – darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti sumų.
 5. Centras užtikrina finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku. Centras užtikrina programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.
 6. Pajamos už teikiamas paslaugas naudojamos Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko savarankiškai Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir įstaigos vadovo nustatyta tvarka.
 7. Centro finansinę kontrolę vykdo Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos institucijos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Centras susidėvėjusias ar jai nereikalingas materialines vertybes nurašo ar realizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS

 1. Centro archyvo ir raštvedybos tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, Dokumentų rengimo taisyklės.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Prienų rajono savivaldybės taryba tvirtina Centro nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus.
 2. Centro nuostatai keičiami, papildomi pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reikalavimams bendrųjų sporto centrų nuostatams arba Centro direktoriaus, Centro tarybos iniciatyva. Naujų nuostatų redakciją arba pataisas tvirtina Prienų rajono savivaldybės taryba.
 3. Informaciją apie savo veiklą Centras skelbia viešai Prienų rajono savivaldybės tinklalapyje, Centro tinklalapyje ir vietinėje spaudoje.
 4. Centras registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Klausimai, neaptarti šiuose nuostatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 7. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose nuostatuose išdėstytus klausimus, ar jei nuostatų 65-ame punkte nurodyti teisės aktai atitinkamus klausimus reglamentuoja kitaip nei šie nuostatai, taikomos tų teisės aktų nuostatos.